THE COMMENTS FUNCTION AT THE BOTTOM OF EACH POST HAS BEEN ACTIVATED...
ΠΗΓΗ – ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
Του κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη

ΛΕΖΑΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ὁ κ. Andrew Bragg πρωτοστατεῖ
εἰς τὴν παρέλασιν τῶν ὁμοφυλοφίλων τῆς 29ης Φεβρουαρίου 2020.
Εἰς αὐτὸν ἀπένειμεν ὁ Αὐστραλίας Μακάριος τὴν 20ὴν Ἰανουαρίου 2020
τὴν ὑψίστην τιμητικὴν διάκρισιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας!

 

Πνευματικὸς «χορηγὸς» τῆς προβολῆς
τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν «δικαιωμάτων» ὁ Αὐστραλίας;

Ἡ Ἱ. Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ τὸν ἀπομακρύνη ἄμεσα
πρὶν ἔλθουν καὶ ἕτερα «ἐγκλήματά» του εἰς τὴν δημοσιότητα.
Οἱ πιστοὶ θέλουν Ποιμένα ὄχι «Golden Boy»!
Τὸ ΥΠΕΞ ἐνδιαφέρεται διὰ τοὺς Ὁμογενεῖς μας;

Ὁ Κύριος εἶπεν «ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς» (Λκ 12,47). Ὁ Αὐστραλίας Μακάριος, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον δὲν ἐποίησεν, ἀλλὰ ἐνήργησε τὰ τοῦ σκότους, ποίας τιμωρίας εἶναι ἄξιος; Ἐξηυτέλισε τὴν Ὀρθοδοξίαν πολλαπλῶς! Τί νὰ πρωτοαναφέρωμεν; Τὰς φαραωνικὰς ἐκδηλώσεις διὰ τὴν «μετριότητά» του; Τὸ διαμέρισμα τῶν 6.500.000 δολλαρίων; Τὴν βράβευσιν τοῦ πρωτοστάτου τῶν ὁμοφυλοφίλων; Διασυρμὸς ἄνευ προηγουμένου!

Καὶ συνεχίζονται αἱ ταπεινωτικαὶ πράξεις διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καθὼς νέα γεγονότα ἔρχονται εἰς τὸ προσκήνιον. Ὁ βραβευθεὶς ἀπὸ τὸν Αὐστραλίας μὲ τὴν ἀνωτάτην διάκρισιν, εἰς εἰδικὴν τελετὴν ἐντὸς ἱεροῦ ναοῦ καὶ στολισθεὶς μὲ «γλυκόλογα» Γερουσιαστὴς κ. A. Bragg, τὴν 29ην Φεβρουαρίου 2020 προεπορεύθη εἰς τὴν παρέλασιν τῶν ὁμοφυλοφίλων! Διοργανώνων ὁ ἴδιος ὁμάδα «φιλελεύθερων φίλων τῶν ὁμοφυλοφίλων ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων», συμμετεῖχεν εἰς τὸ ἀποτρόπαιον αὐτὸ καρναβάλι μὲ εὐμεγέθες «πανὸ» τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος κρατᾶ κατέχων τὴν πρωτοκαθεδρίαν! Διὰ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὸ μέγεθος ἡ συγκεκριμένη παρέλασις χαρακτηρίζεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς πεδίον στρατολογήσεως ἀνυποψιάστων νέων! Αὐτὸς παρελαύνει ὑπὲρ τῆς διαφθορᾶς τῆς νεολαίας καὶ ὁ Αὐστραλίας Μακάριος τοῦ ἀπένειμε τὰ εὔσημα! Συνεργεῖ εἰς τὸ νὰ παρασυρθοῦν τὰ ἀθῶα παιδιὰ εἰς τὴν ἀπώλειαν!

«Κύριος ἀδίκους εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους… ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὲς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα» (A΄ Πετρ. 2, 9-14).

Οὔτε ἱερὸν οὔτε ὅσιον εἰς τὸ Φανάρι!

Ὁ Πατριάρχης διώρισεν, εἰς μὲν τὰς ΗΠΑ τὸν προλογίσαντα βιβλίον Μασόνου, κ. Ἐλπιδοφόρον καὶ εἰς τὴν Αὐστραλίαν τὸν τιμήσαντα τὴν ὁμοφυλοφιλίαν! Νὰ τοὺς χαίρεσθε! Αὐτοὶ εἶναι τὸ «καμάρι» τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως; Ποῦ ἐξηφανίσθησαν τὰ 10.000.000 δολλάρια τοῦ Ἁγ. Νικολάου Νέας Ὑόρκης; Πῶς νὰ χαρακτηρίσωμεν τὴν σπατάλην 6.500.000 δολλαρίων διὰ διαμέρισμα εἰς τὸ Σίδνεϋ; «Μὴ σπήλαιον ληστῶν ὁ οἶκος μου;… καὶ σὺ μὴ προσεύχου καὶ μὴ ἀξίου τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτούς»! (Ἰερ. 7,11-16). Ὥς πότε θὰ ἀπομυζοῦν τὴν Ὁμογένειαν;

Δι’ αὐτόν, τὸν Αὐστραλίας, κομπάζει ὁ Πατριάρχης μὲ ἐπαίνους; Αὐτὸν ἀποστέλλει ὡς ἐκπρόσωπόν του; Καὶ τώρα προσφάτως τὸν ἐτοποθέτησε καὶ Συν­οδικὸν Μέλος τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου!

Ἔπρεπε ἤδη νὰ εἶχαν ἀπομακρύνει τὸν κ. Μακάριον, ὁ ὁποῖος οὔτε διὰ τὰ προσχήματα δὲν ἐζήτησε τὴν ἀνάκλησιν ἔστω τοῦ βραβείου. Τί ἄλλο πρέπει νὰ συμβῆ δηλαδή; Νὰ τὸν βραβεύση ὁ κ. Bragg; Νὰ ἔλθουν καὶ ἄλλα εἰς τὴν δημοσιότητα; Αὐτὸ ἐπιθυμεῖτε; Ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης τὸν καλύπτει «μὴ φανερωθῆ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός» του (Ἀποκ. 3,18)… Μᾶς «κουνοῦν τὸ δάκτυλον» καὶ συνεχῶς μηρυκάζουν ὅτι τὸ Φανάρι εἶναι ὁ θεματοφύλαξ τῆς πίστεως, ἐνῶ ὅλος ὁ κόσμος γνωρίζει ὅτι τὸ κατοικοῦν θνητοί, τῶν ὁποίων τὸ μέλλον εἶναι «σκωλήκων βρῶμα καὶ δυσωδία»!

Δὲν θὰ σιωπήσωμεν ἕως ὅτου κάνουν πρᾶξιν τὸ λόγον τοῦ Ἀπ. Παύλου «παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκὸς» (A΄ Κόρ. 5,5).

Ἐποδοπάτησε τὸ ἔργον τοῦ προκατόχου του

Ὁ κ. Μακάριος δὲν ἐσεβάσθη τὸν ἑαυτόν του, δὲν ἐσεβάσθη τὴν Ἐκκλησίαν, δὲν ἐσεβάσθη ὅμως οὔτε τοὺς ἀγῶνας τοῦ κυροῦ Στυλιανοῦ (τὸν ὁποῖον ὁ Ο.Τ. ἔχει ἐλέγξει διὰ τὰς κακοδοξίας του). Πῶς στέκεσαι εἰς τὸν ἴδιον θρόνον ποὺ ἐκάθητο ὁ πολέμιος τῶν πράξεών σου; Δὲν τὸν ἐλέγχει ἡ συνείδησις; Μόνον οἱ χοῖροι γεμίζουν ἀκαθαρσίας τὸν τόπον ποὺ κατοικοῦν.

Διὰ νὰ ἀντιληφθῶμεν τὸ μέγεθος τῆς διαστροφῆς ἂς παραθέσωμεν τὸν τιτάνιον ἀγῶνα τοῦ κυροῦ Στυλιανοῦ κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ποὺ δὲν εἶναι εἰς ὅλους γνωστός. Ἤδη τὸ 2013(!), τὴν 28ην Μαΐου, ἀποστέλλει ἐγκύκλιον κατὰ τῆς ἀλλαγῆς τῆς νομοθεσίας τοῦ γάμου. Τὴν 17ην Ἰουλίου 2015, ὅταν τὸ ζήτημα ἀναζωπυρώνεται, ἐπανέρχεται μὲ νέαν ἐγκύκλιον, εἰς τὴν ὁποίαν μεταξὺ ἄλλων γράφει:

«…ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ἐὰν νομιμοποιηθεῖ τοιαύτη πρᾶξις, ποίας ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑΣ συνεπείας θὰ ἐπιφέρει διὰ τὸν θεσμὸν τοῦ Γάμου, ἀλλὰ καὶ τὸν θεσμὸν τῆς Οἰκογενείας γενικώτερον.

Ὀφείλομεν, λοιπόν, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, νὰ ἐκφράσωμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ καὶ πάλιν τὴν ἀντίθεσίν μας εἰς τὴν ψήφισιν τοῦ ἐν λόγω νόμου, διότι προσκρούει εἰς τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογενείας, ὅπως μᾶς τὰ διδάσκει ἀπὸ αἰώνων ἡ Ἁγία ἡμῶν Πίστις καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Πρωτίστως, βεβαίως, ἡ ἀντίδρασίς μας πρέπει νὰ εἶναι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς τὸν Θεόν, διὰ τοῦτο καὶ ἡ ἀρχομένη περίοδος τοῦ Δεκαπενταυγούστου εἶναι ἡ καταλληλότερη διὰ νὰ ἱκετεύωμεν τὴν Κυρίαν Θεοτόκον, ἡ Ὁποία, ὡς «πρεσβεία θερμὴ καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον, ἐλέους πηγὴ τοῦ κόσμου καταφύγιον», νὰ προστατεύσει τὸν λαὸν ἀπὸ τοιαύτην ΕΚΤΡΟΠΗΝ.

Καλούμεθα, ἐπίσης, νὰ διαμαρτυρηθοῦμε συγκεντρώνοντας ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ζητώντας τὴν καταψήφισιν τῆς προτεινομένης νομοθεσίας. Ἡ διαμαρτυρία μας δύναται νὰ ἐκφρασθεῖ εἴτε διὰ τῆς ὑπογραφῆς τῶν αἰτήσεων, εἴτε μέσω τοῦ διαδικτύου εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Λεπτομερεῖς ὁδηγίας θὰ λάβετε ἀπὸ τοὺς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς σας.

Ἐλπίζοντας ὅτι οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν θὰ ἀδιαφορήσει διὰ τὸ ἐν λόγω ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ζήτημα, εὐχαριστῶ καὶ διὰ τὴν ἐν προκειμένω συνεργασίαν σας…».

Τὴν 8ην Δεκεμβρίου 2016 συγκαλεῖ τὴν Σύνοδον τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς Ὠκεανίας, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπὸ τὴν προεδρίαν του μετέχουν αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Ρωσίας, τῆς Σερβίας, τῆς Ρουμανίας, ὁ Νέας Ζηλανδίας καὶ τέσσερις βοηθοὶ Ἐπίσκοποι. Ἐκεῖ ἡ πρώτη ἀπόφασις ποὺ λαμβάνεται εἶναι ἡ ἑξῆς:

«Περὶ τῆς ἱερότητας τοῦ γάμου: ἐπανεπιβεβαιώνεται ἡ χριστιανικὴ κατανόηση τοῦ γάμου ὡς μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς –ἀποκλείοντας ἄλλου εἴδους- ποὺ ἕλκει τὸ ζεῦγος ἐγγύτερα τὸν ἕνα πρὸς τὸν ἄλλον, τὸν Θεὸν καὶ τὴν αἰώνια Βασιλεία του. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, σημειώνεται, ὅτι σὲ περίπτωση ἀλλαγῆς τοῦ νόμου γιὰ τὸ γάμο, αὐτὸ θὰ ἔχει ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ συνέπειες στὸν θεσμὸ τοῦ γάμου καὶ γενικότερα τῆς οἰκογενείας. Διὰ ἄλλη μία φορά, ἦλθε στὸ προσκήνιο ἡ σπουδαιότητα νὰ μιλήσουμε μὲ μία κοινὴ φωνὴ –μαζὶ μὲ ἄλλους-  γιὰ τὸ θέμα αὐτό».

Τὴν 21ην Αὐγούστου 2017 ἐξαπολύει πάλιν νέαν ἐγκύκλιον προκειμένου νὰ παρακινήση τοὺς πιστοὺς νὰ καταψηφίσουν εἰς προσεχὲς δημοψήφισμα τὸ νομοσχέδιον ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς ἐννοίας τοῦ γάμου, οὕτως ὥστε νὰ συμπεριλμβάνη καὶ ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου:

«Ἂν καὶ ἀκριβὴς διατύπωσις τῆς ἐρωτήσεως ἐπὶ τοῦ ψηφοδελτίου δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη γνωστή, καλούμεθα νὰ ἐναντιωθοῦμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ εἰς τὴν ἀλλαγὴν τῆς Νομοθεσίας τῆς ἐννοίας τοῦ Γάμου νὰ συμπεριλαμβάνει τὸν γάμον ὁμοφυλοφίλων, διότι τοιαύτη ἀλλαγὴ προσκρούει εἰς τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογενείας, ὅπως μᾶς τὰ διδάσκει ἀπὸ αἰώνων ἡ Ἁγία ἡμῶν Πίστις καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Συνιστᾶ πλέον ΚΑΘΗΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΝ δι’ ὅλους μας, μηδενὸς ἐξαιρουμένου, νὰ ἀναγράψουμε «ΟΧΙ» εἰς τὸ ἐν προκειμένῳ ψηφοδέλτιον, καὶ νὰ ἐκφράσουμε «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μίᾳ καρδίᾳ» τὴν ΠΛΗΡΗ ΑΡΝΗΣΙΝ ἡμῶν ἔναντι τοιαύτης ἀνιέρου Νομοθεσίας, διὰ τῆς ὁποία διακυβεύονται τὰ συμφέροντα τῆς Οἰκογενείας καὶ τοῦ Γάμου δι’ ὁλόκληρον τὴν κοινωνίαν.

Καλούμεθα ἐπίσης νὰ ἑνώσουμε τὶς προσευχές μας πρὸς τὸν Πανάγαθον Θεὸν καὶ δὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τῆς Ὁποίας τὴν ἔνδοξον Κοίμησιν μόλις ἑορτάσαμε, νὰ προστατεύσει τὸν λαὸν ἀπὸ τοιαύτην ΕΚΤΡΟΠΗΝ.

Ἐλπίζων ὅτι οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν θὰ ἀδιαφορήσει εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἐπιβεβλημένην ψηφοφορίαν, εὐχαριστῶ διὰ τὴν ἐν προκειμένῳ συνεργασίαν σας…».

Παραλλήλως ἐκκινεῖ μεγάλην ἐκστρατείαν. Ἡ ἐφημερὶς «Τὸ Βῆμα τῆς Ἐκκλησίας», ἡ ἀρχαιότερη ἑλληνικὴ ἐφημερὶς τῆς Αὐστραλίας, κυκλοφορεῖ τὸν Σεπτέμβριον μὲ πηχαίους τίτλους εἰς τὸ πρωτοσέλιδον: «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: ΨΗΦΙΣΤΕ “ΟΧΙ”». Κάτωθεν τοῦ τίτλου ἔχει τοποθετηθῆ εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μὲ ὑπότιτλον: «Ἡ Θεόνυμφος καὶ Προστάτις τοῦ Γάμου». Ἀκολουθοῦν πολυσέλιδα ἀφιερώματα κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων μὲ πληροφορίας ἀπὸ τὰς συνεπείας ποὺ εἶχεν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ νόμου εἰς ἄλλα κράτη. Αἱ συνέπειαι συνοψίζονται εἰς τρεῖς:

«Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ – θὰ χάσουμε τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου. Θ’ ἀλλάξει ὁ νόμος, κι οἱ πιστοὶ θὰ ἀπειλοῦνται, ὅταν θὰ ὑποστηρίζουν τὸν παραδοσιακὸ γάμο μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός.

Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ – θὰ χάσουμε τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκείας. Θ’ ἀλλάξει ὁ νόμος, ὅπου τόσο οἱ κληρικοὶ ὅσο καὶ οἱ διδάσκαλοι δὲν θὰ μποροῦν νὰ διδάσκουν ἐλεύθερα τὴν θρησκεία μας.

Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ – θὰ χάσουμε δικαιώματα στὰ σχολεῖα. Θ’ ἀλλάξει ὁ νόμος, καὶ ὑποχρεωτικὰ θὰ διδάξουν ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἄλλα ἀνήθικα μαθήματα. Οἱ γονεῖς δὲν θὰ μποροῦν νὰ διαμαρτυρηθοῦν οὔτε νὰ ἀποσύρουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ τέτοιου εἴδους μαθήματα».

Ὁ κυρὸς Στυλιανὸς δὲν ἀρκεῖται μόνον εἰς αὐτὰ ἀλλὰ ἐκδίδει καὶ ἀφίσσαν ἡ ὁποία γράφει: «Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο – Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας. Ψηφίζοντας ΟΧΙ! διασφαλίζεται τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν σας, τῶν ἐγγονῶν σας καὶ τῆς κοινωνίας μας!». Παραλλήλως καθιστᾶ γνωστὴν εἰδικὴ ἱστοσελίδα ποὺ ἔχει δημιουργήσει μὲ ἐνημερωτικὸν ὑλικὸν καὶ ἄλλας πληροφορίας.

Ἰδοὺ ἡ ὑπευθυνότης ποὺ ἐπέδειξεν εἰς τὸ συγκεκριμένον ζήτημα προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίση τὸν ἄθεσμον γάμον τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν ἐπιπολαιότητα τοῦ νῦν Αὐστραλίας Μακαρίου. Ἐγκρέμισε τὰ πάντα, διὰ ποῖον πραγματικὰ λόγον;

Πνευματικὸς τυμβωρύχος

Δὲν εἶναι ὀλιγώτερον κακαὶ αἱ πράξεις τοῦ Αὐστραλίας ἀπὸ τὸ νὰ ἐσκύλευε κανεὶς τὸν τάφον τοῦ προκατόχου του. Δὲν ὑπάρχει ἕνας Ἐπίσκοπος νὰ εἴπη: «ὥς ἐδῶ πιὰ μὲ τὸν διασυρμόν»;

Ὁ Πατριάρχης διέπραξεν ἐγκληματικὸν λάθος! Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχε σκανδαλίσει εἰς τὴν Μεγαλόνησον καὶ παρὰ τὴν ἀπόρριψίν του ἀπὸ τὴν Ἱ. Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης, προέβη εἰς τὴν προώθησίν του δι’ Ἀρχιεπίσκοπον μιᾶς τόσον κρισίμου περιοχῆς, ἐπαινῶν μόνον τὰ κοσμικὰ προσόντα αὐτοῦ, τοῦ μετ’ ὀλίγον καταργηθησομένου! Μὲ ποῖα κριτήρια θὰ ἐπιλέξη κληρικοὺς καὶ θὰ ποιμάνη 700.000 Ἕλληνας; Τί θὰ πράξουν τὰ παιδιά, ὅταν ἡ ἀκολασία λαμβάνη τὴν ἀνωτάτην τιμητικὴν διάκρισιν τῆς Ἐκκλησίας; Μόνον, ἂν προσβληθῆ ὁ κ. Μακάριος μᾶς ἐνδιαφέρει;

Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς συντόμως νὰ ἀπαλλάξη τὴν Ἐκκλησίαν του ἀπὸ τὴν παρουσίαν του, ἄλλως θὰ καταστρέψη ὅ,τι καλὸν διετηρήθη ὥς σήμερα.

«Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες εἶπον· σκληρὸς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τὶς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; τὸ Πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἵ οὐ πιστεύουσιν» (Ἰωαν. 6,60-64).

THE COMMENTS FUNCTION AT THE BOTTOM OF EACH POST HAS BEEN ACTIVATED...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here