EDITOR’S NOTE (Nick Stamatakis).  “Aniforos” was Kazantzakis last novel, published in November 2022.  Please link here for some information from the Kazantzakis Museum and watch the video of the presentation of the novel at Benaki Museum on Nov. 7, 2022.  Below is the leading editorial containing an excerpt from “Aniforos” published recently by “Estia” – Greece’s oldest and most respected newspaper.

======================

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Kazantzakis: We, the Greeks, the Architects of the World

The Ecumenical Value of the Parthenon Sculptures From “Aniforos” / “Uphill”

We chased the word above the chaos, clipped its wings, tied it to the temples of the mind, Apteros Niki (“Wingless Niki”) – The Greeks, to save the essence, gave it form – The balance in the Sculptures is also the Greek miracle.

We also PARROT this neologism in Greece – “the perfect is the enemy of the good.” We do not look back to see that perfection was born in the ancient years in this country. We do not look back to see how the top writer, Nikos Kazantzakis, praised perfection by simply visiting the Parthenon Sculptures there in exile where they are.

That should have been the argument. We should focus on this in our campaign to recover the Sculptures. In the perfect, which is expressed by the harmonious coupling of wisdom, power and beauty, which combine incomparably.

But a Kazantzakis had to stand before them to express what touches only the Greek soul. Kazantzakis writes in “Aniforo”: “I stand in front of the Parthenon relief and I feel that the great secret of perfection in life and art is called: balance. In Greek art, the flesh did not weigh down to gain strength or become light to earn grace. He managed to lighten up precisely at the point where the grace begins. He found and stood at the border, invisible to the naked eye, of perfect balance. This is the Greek miracle.

“To save the essence, the Greeks struggled to find the simplest and most perfect form. The Greek craftsman entered the forest of life, the confusing and dark, where you don’t see the sky and you drown; he entered the forest of life and started to work. Clean up the chaos, banish the unnecessary, and make the forest a tree and the tree a pillar. It came out of the forest and now the forest had condensed it into a Doric column”.

Let’s invite the “trustees” of the British Museum to read these lines, and if they speak to their souls, then perhaps it is worth continuing to discuss with them.

We doubt it, though. Because they never showed these Sculptures in a way that shows they have become partakers of their perfection. They used to rub them with wire brushes to make them whiter. Because they were unable to understand that the light emerges from the layers of the partially light-colored marble of Attica, which was carved by those whom Kazantzakis calls “Architects of the world.” The Ancient Creators. Born also of those of the Greek land who discovered the light within themselves, the Word that led them to sculpt the world’s wonders.

“Before us, they shouted with shrill voices like vultures, and the longings of man spoke and could not articulate a sober speech; we chased the word above the chaos, we clipped its wings and tied it to the pleas of the mind, fearless Niki!” writes Kazantzakis, continuing to stand in front of the Sculptures.

He continues: “Before us, the thoughts were an untrained, chattering, incoherent bunch that was overcome by panic in front of thunder, lightning, dreams, and death. They could not form an organized army in the first attack of the darkness; they scattered. We organized the reflections and created the syllogism – position, contrast, composition – we discovered roads, opened laws, and defeated chaos.

“Before us, matter was the heavy, unhappy, unsmiling enemy. We fought the matter persistently, fiercely as a man fights a woman; we discovered the secret doors, we entered, he surrendered. We also kissed her on the mouth and her bowels were filled with son.

“If every people were to be appointed to the Government of the Universe and to take a responsible position, we Greeks should be appointed the “Architects of the World”.

There, in the British Museum, one will see the creations of other ancient peoples and will realize that precisely they brought the darkness and the burden of unhappiness, where the chisel of a Greek craftsman depicted the path to the light.

Today, we may be given a unique opportunity, another ancient civilization from the Far East, artifacts of which are also in the British Museum, which claims their return. We read in the news that the Chinese newspaper Global Times has called on the British Museum to return thousands of Chinese relics since it is now clear that it cannot guarantee their safety following the scandal that has erupted with the theft of exhibits. No wonder the Museum managers avoided commenting even to the BBC.

It is the moment when an international dynamic is created since all the arguments of the British Museum are collapsing. We must move immediately. Let’s not miss the opportunity. Otherwise, we will prove unworthy of the title “Architects of the world.”

============

Καζαντζάκης: Εμείς, οι Έλληνες, οι Αρχιτέκτονες του Κόσμου

Η Οικουμενική Αξία των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον «Ανήφορο»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Νίκος Σταματάκης). Ο «Ανήφορος» ήταν το τελευταίο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη, που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022.  Παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ για μερικές πληροφορίες από το Μουσείο Καζαντζάκη και παρακολουθήστε το βίντεο της παρουσίασης του μυθιστορήματος στο Μουσείο Μπενάκη στις 7 Νοεμβρίου 2022.  Παρακάτω είναι το κύριο άρθρο που περιέχει ένα απόσπασμα από τον «Ανήφορο» που κυκλοφόρησε πρόσφατα η «Εστία» – η παλαιότερη και πιο σεβαστή εφημερίδα της Ελλάδας.

=========

Ἐμεῖς κυνηγήσαμε ἀπάνω ἀπό τό χάος τήν λέξη, τῆς κόψαμε τά φτερά, τή στελιώσαμε στ’ ἀητώματα τοῦ νοῦ, Ἀφτέρουγη Νίκη – Οἱ Ἕλληνες γιά νά σώσουν τήν οὐσία τῆς ἔδωσαν φόρμα – Ἡ ἐξισορρόπησις στά Γλυπτά εἶναι καί τό ἑλληνικό θαῦμα

ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΟΥΜΕ καί ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα τόν νεολογισμό, ὅτι «τό τέλειο εἶναι ὁ ἐχθρός τοῦ καλοῦ.» Δέν κοιτάζουμε πίσω νά δοῦμε ὅτι ἡ τελειότης ἐγεννήθη τά ἀρχαῖα χρόνια σέ αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα. Δέν κοιτάζουμε πίσω νά δοῦμε πῶς ὁ κορυφαῖος λογοτέχνης, ὁ Νῖκος Καζαντζάκης, ὕμνησε τήν τελειότητα βλέποντας ἁπλῶς τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος, ἐκεῖ στήν ἐξορία, στήν ὁποία εὑρίσκονται.

Αὐτό ἔπρεπε νά εἶναι τό ἐπιχείρημα. Σέ αὐτό θά ἔπρεπε νά ἑστιάζαμε στήν ἐκστρατεία μας γιά τήν ἀνάκτηση τῶν Γλυπτῶν. Στό τέλειο, τό ὁποῖο ἐκφράζεται ἀπό τήν ἁρμονική σύζευξη τῆς σοφίας, τῆς ἰσχύος καί τοῦ κάλλους, πού μέ ἀπαράμιλλο τρόπο συνδυάζουν.

Ἀλλά ἔπρεπε νά σταθεῖ ἀπέναντί τους ἕνας Καζαντζάκης γιά νά ἐκφράσει αὐτό πού ἀγγίζει μόνον τήν ἑλληνική ψυχή. Γράφει ὁ Καζαντζάκης στόν «Ἀνήφορο»: «Στέκουμαι μπροστά ἀπό τ’ ἀνάγλυφα τοῦ Παρθενῶνα καί νιώθω πώς τό μεγάλο μυστικό τῆς τελειότητας στή ζωή καί στήν τέχνη λέγεται: ἰσορρόπηση. Ἡ σάρκα ἐδῶ, στήν ἑλληνική τέχνη, δέν βάρυνε γιά ν’ ἀποχτήσει δύναμη, μήτε ἔγινε ἀνάλαφρη γιά ν’ ἀποχτήσει χάρη. Κατόρθωσε ν’ ἀλαφρώσει ἀκριβῶς ἴσια μέ τό σημεῖο ὅπου ἀρχίζει ἡ χάρη. Βρῆκε καί στάθηκε στό ἀόρατο στό γυμνό μάτι σύνορο, τῆς τέλειας ἰσορροπίας. Αὐτό εἶναι τό ἑλληνικό θαῦμα.

»Οἱ Ἕλληνες γιά νά σώσουν τήν οὐσία μόχτησαν νά τῆς βροῦν τήν πιό ἁπλή καί τέλεια φόρμα. Ὁ Ἕλληνας τεχνίτης μπῆκε στό δάσος τῆς ζωῆς, τό πολυμπερδεμένο καί σκοτεινό, ὅπου δέ βλέπεις οὐρανό καί πνίγεσαι, μπῆκε στό δάσος τῆς ζωῆς κι ἄρχισε νά δουλεύει. Καθάρισε τό χάος, ἔδιωξε τό περιττό, ἔκαμε τό δάσος δέντρο καί τό δέντρο κολόνα. Βγῆκε ἀπό τό δάσος κι ὁλάκερο πιά τό δάσος τό εἶχε συμπυκνώσει σέ μιά δωρική κολόνα».

Ἄς καλέσουμε τούς «trustees» τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου νά διαβάσουν αὐτές τίς γραμμές, κι ἄν μιλήσουν στήν ψυχή τους, τότε ἴσως νά ἀξίζει νά συνεχίζουμε νά συζητᾶμε μαζί τους.

Ἀμφιβάλλουμε ὅμως. Γιατί ποτέ δέν ἀνέδειξαν τά Γλυπτά αὐτά κατά τρόπο πού νά δείχνει ὅτι ἔχουν γίνει κοινωνοί τῆς τελειότητός τους. Κάποτε τά ἔτριβαν μέ συρματόβουρτσες γιά νά τά κάνουν πιό λευκά. Γιατί ἀδυνατοῦσαν νά κατανοήσουν ὅτι τό φῶς ἀναδύεται ἀπό τά ἔγκατα τοῦ ἐν μέρει γαιόχρωμου μαρμάρου τῆς Ἀττικῆς τό ὁποῖο σμίλεψαν αὐτοί τούς ὁποίους ὁ Καζαντζάκης ὀνομάζει «Ἀρχιτέκτονες τοῦ κόσμου». Οἱ Ἀρχαῖοι δημιουργοί. Γεννήματα καί αὐτοί τῆς ἑλληνικῆς γῆς πού ἀνεκάλυψαν τό φῶς μέσα τους, τόν Λόγο πού τούς ὁδήγησε νά σμιλέψουν τά θαύματα τοῦ κόσμου.

«Πρίν ἀπό μᾶς φώναζαν μέ στριγγιές φωνές σάν ὄρνια καί παραμιλοῦσαν οἱ λαχτάρες τοῦ ἀνθρώπου καί δέν μποροῦσαν νά ἀρθρώσουν ἕναν νηφάλιο λόγο, ἐμεῖς κυνηγήσαμε ἀπάνω ἀπό τό χάος τή λέξη, τῆς κόψαμε τά φτερά καί στελιώσαμε στά ἀητώματα τοῦ νοῦ, ἀφτέρουγη Νίκη!» γράφει ὁ Καζαντζάκης συνεχίζοντας νά στέκεται ἀπέναντι στά Γλυπτά..

Καί συνεχίζει: «Πρίν ἀπό μᾶς οἱ στοχασμοί ἦταν μπουλούκι ἀγύμναστο, φλύαρο, ἀσυνάρτητο πού τό κυρίευε πανικός μπροστά ἀπό τίς βροντές, τίς ἀστραπές, τά ὀνείρατα καί τό θάνατο. Δέν μποροῦσαν νά συνταχτοῦν σέ στρατό ὀργανωμένο στήν πρώτη ἐπέλεση τοῦ σκοταδιοῦ σκόρπιζαν. Ἐμεῖς ὀργανώσαμε τούς στοχασμούς, δημιουργήσαμε τό συλλογισμό –θέση, ἀντίθεση, σύνθεση– ἀνακαλύψαμε δρόμους, ἀνοίξαμε νόμους, νικήσαμε τό χάος.

»Πρίν ἀπό μᾶς ἡ ὕλη ἦταν ὁ μεγάλος ὀχτρός, βαρύς, δυστυχισμένος, ἀγέλαστος. Ἐμεῖς παλέψαμε τήν ὕλη ἐπίμονα, πιτήδεια ὅπως παλεύει ὁ ἄντρας μέ τή γυναῖκα, ἀνακαλύψαμε τίς μυστικές πόρτες, μπήκαμε, παραδόθηκε. Τή φιλήσαμε καί στό στόμα καί γέμισαν τά σπλάχνα της γιό.

»Ἄν ἦταν κάθε λαός νά διορίζουνταν στήν Κυβέρνηση τοῦ Σύμπαντου καί νά ’παιρνε μιάν ὑπεύθυνη θέση, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔπρεπε νά διοριστοῦμε οἱ “Ἀρχιτέκτονες τοῦ κόσμου”».

Ἐκεῖ στό Βρεταννικό Μουσεῖο θά δεῖ κανείς τίς δημιουργίες καί ἄλλων ἀρχαίων λαῶν καί θά συνειδητοποιήσει ὅτι ἀκριβῶς ἔφερναν τό σκοτάδι καί τό βάρος τῆς δυστυχίας, ἐκεῖ ὅπου ἡ σμίλη τοῦ

Ἕλληνος τεχνίτου ἀπετύπωνε τήν πορεία πρός τό φῶς.

Σήμερα ἴσως μᾶς δίδεται μία εὐκαιρία μοναδική, ἕνας ἄλλος ἀρχαῖος πολιτισμός, ἀπό τήν Ἄπω Ἀνατολή, τεχνουργήματα τοῦ ὁποίου ἐπίσης εὑρίσκονται στό Βρεταννικό Μουσεῖο πού διεκδικεῖ τήν ἐπιστροφή τους. Διαβάζουμε στήν εἰδησεογραφία ὅτι ἡ κινεζική ἐφημερίδα Global Times κάλεσε τό Βρεταννικό Μουσεῖο νά ἐπιστρέψει χιλιάδες κινεζικά κειμήλια ἀφοῦ πλέον εἶναι φανερό ὅτι δέν μπορεῖ νά ἐγγυηθεῖ τήν ἀσφάλειά τους, μετά τό σκάνδαλο πού ἔχει ξεσπάσει μέ τήν κλοπή ἐκθεμάτων. Καθόλου περίεργο πού οἱ διοικοῦντες τό Μουσεῖο ἀπέφυγαν νά σχολιάσουν ἀκόμη καί στό BBC.

Εἶναι ἡ στιγμή πού δημιουργεῖται μιά διεθνής δυναμική, ἀφοῦ ὅλα τά ἐπιχειρήματα τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου καταρρέουν. Πρέπει ἀμέσως νά κινηθοῦμε. Νά μήν χάσουμε τήν εὐκαιρία. Ἀλλιῶς θά ἀποδειχθοῦμε ἀνάξιοι γιά τόν τίτλο «Ἀρχιτέκτονες τοῦ κόσμου».

10 COMMENTS

 1. O Νικ γραφει:
  “Ἐκεῖ στό Βρεταννικό Μουσεῖο θά δεῖ κανείς τίς δημιουργίες καί ἄλλων ἀρχαίων λαῶν καί θά συνειδητοποιήσει ὅτι ἀκριβῶς ἔφερναν τό σκοτάδι καί τό βάρος τῆς δυστυχίας, ἐκεῖ ὅπου ἡ σμίλη τοῦ

  Ἕλληνος τεχνίτου ἀπετύπωνε τήν πορεία πρός τό φῶς.”
  Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ειναι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ και αξιζει να τον μελετουμε και να τον διαδιδουμε!

  • “Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ειναι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ”

   Τι σημαίνει αυτό?

   Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα;

   • Ο Ελληνισμός, όπως έχω γράψει πολλές φορές, έχει τέσσερα οικουμενικά θεμέλια: Ναυτιλία, Διασπορά, Ορθοδοξία και 4,000+ χρόνια πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελάχιστα έθνη έχουν αυτή την οικουμενική διάσταση.

   • ΠΡΕΠΕΙ να μαθαινουν ολα τα Ελληνοπουλα, οπου και αν βρισκονται,τα επιτευγματα των Αρχαιων Ελληνων στα σχολικα τους βιβλια για να ωφεληθουν απο την σοφια τους και να γινουν αποστολοι του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Αυτος διδαξε στην Ανθρωποτητα το ΕΥ ΖΗΝ με την Δημοκρατια του Περικλη,τους Ολυμπιακους Αγωνες, τον Ολυμπιακο Υμνο του Παλαμα ,το “ευ αγωνιζεσθαι” “το νους υγιης εν σωματι υγιη”,τον Ομηρο,το Θεατρο με τις τραγωδιες και κωμωδιες,την Φιλοσοφια του Πλατωνα που ενεπνευσε τον Αγιο Βασιλειο να συστησει την μελετη των αρχαιων συγγραφεων στους νεους για ωφελεια τους σε σχετικη επιστολη του που βρισκεται στο Google,και επισης ενεπνευσε τον Φρουντ και Μαρξ .Ο πανεπιστημονας Αριστοτελης διδαξε και θεμελιωσε ολες τις επιστημες , διδαξε στον Δαρβινο Βιολογια καθομολογιαν του και εμπνεει τους ρεπουμπλικανους στις ΗΠΑ μεσω της φιλοσοφου Ayn Rand συμφωνα με τον υποψηφιο αντιπροεδρο το 2012 Paul Ryand . O Eλληνισμος εφευρε το Σχολειο,τηνΕπιστημη, τις Μουσικες κλιμακες, στερεομετρια, Αστρονομια,την Λογικη, την Γλυπτικη που επηρεασε Ινδους, Κινεζους και Ιαπωνες μετα το 200 πχ,την Κεραμικη,ζωγραφικη, τα ψηφιδωτα,την αρχιτεκτονικη,την Ιατρικη με τον Ορκο του Ιπποκρατη για τους γιατρους ολου του Κοσμου,τον Αρχιμηδη ,που φαινεται
    κατασκευασε τον πρωτο παγκοσμια αναλογικο υπολογιστη των Αντικυθηρων ~ το 200πχ, την Γεωμετρια του Ευκλειδη, τον ιστορικο Θουκυδιδη,τον Ισοκρατη που διεκηρυξε « παντες οι της ημετερας παιδειας μετεχοντες ΕΛΛΗΝΕΣ καλουνται»και την αυτοχθονη Ελληνικη Γλωσσα,συμφωνα με τον «Κρατυλο» του Πλατωνα,που εμπλουτισε ολες τις ευρωπαικες γλωσσες και τις επιστημες ιδιως την Ιατρικη,και διεδωσε το σωτηριο μηνυμα του Ιησου Χριστου με το Ελληνικο Ευαγγελιο .Απο τα Ελληνικα εγινε η αποκρυπτογραφηση των ιερογλυφικων με την πλακα της Ροζεττας που βρεθηκε στην Αιγυπτο το 1799 μχ , και μετα το 800 μχ η Ελληνιδα βασιλοπουλα Θεοφανω εκπολιτισε τους Γοτθους ,οι δε Ελληνες μοναχοι Μεθοδιος και Κυριλλος εφευραν το Ρωσσικο αλφαβητο και μετεφρασαν το Ευαγγελιο στα Ρωσσικα εκπολιτιζοντας τους.
    Η Τυπογραφια ,μετα το 1440 γεμισε την Ευρωπη με εκατομμυρια φθηνες μεταφρασεις των εργων των Αρχαιων Ελληνων και ετσι ανετειλε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δινοντας τελος στον σκοτεινο Μεσαιωνα!
    ΟΛΑ τα εργα των Αρχαιων υπαρχουν δωρεαν στο Google Loeb Classical Library με εγκυρη αγγλικη μεταφραση.
    Ο Reilly στο βιβλιο του “The closing of the muslim mind “,που υπαρχει στο Google,γραφει οτι το αντιδοτο του καταπιεστικου,μισογυνιστικου Ισλαμισμου ειναι ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!
    Για ολα αυτα πρεπει να μιλουμε, να γραφουμε, να ακουμε, να ψαλλουμε ελληνικα και να βλεπουμε ελληνικες εκπομπες ,οποτε ευκαιρουμε στο εξυπνο τηλεφωνο μας για δικη μας Προσωπικη, Ομογενειακη και Κοινωνικη Ωφελεια διατηρωντας και διαδιδοντας την Ελληνικη Γλωσσα και Πολιτισμο.

 2. Frankly, Nikos Kazantzakis strikes me as a kind of Greek version of Leo Tolstoy who also upset the Eastern Orthodox Hierarchs with his arrogant intellectualism and lack of humility in the face of the divine; divinity which overrides anything beyond intellect.

   • At that time the Masonic Temples – especially in Europe – were oriented towards “knowledge”. I would not be trusting “some sources” though.

 3. Nick… sorry to tell you but as a former president of an Ahepa Chapter…I was regularly recruited by many Ahep a members and district leaders to join them at Free Mason Meeting to become a Member!

  To be honest with you …I had no axe to grind with the Free Masons, because I never had any real knowledge of what not only the Greek Secret Society , but the John Birch Socidty and the Masons!

  like most Greek – Americans I joined the Ahepa … to do what they claimed …philantropic support to Greek American immingrants, and families, promote and maintain the Greek Heritage and traditional values of the Greek culture and promote the interest of Greece and Cyprus to the Politfcal ruling parties of America!

  Unfortunately, I discovered that the Masons and Greek Secret Societies have been promoting and Networking with U.S politicians and Government theire personla interests and the interests of American in Greece and Cyprus , not the interests of Greeks in America , Greece and Cyprus …

  I am sure Nick ..this is something you don’t want to hear!

  • I always had many reservations about AHEPA. In their 100 years they never participated in any of the battles we gave as a community – esp. on Cyprus. And they always had ties with the establishment. If you ask them “where does your positions on Cyprus differ from the State Department positions” they will probably have nothing to say… The same and worse for Ukraine… But the time of reckoning is approaching…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here