Home Όραμα

Όραμα

ΟΡΑΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα μας είναι ένα ανεξάρτητο βήμα πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης, γέννημα της νοσταλγίας του Οδυσσέα εντός μας αλλά και της αγωνίας μας ως Ελλήνων της Διασποράς για την κατάπτωση της μητροπολιτικής Ελλάδας. Σε τρεις χιλιάδες χρόνια γραπτής ιστορίας ο Ελληνισμός ποτέ δεν έμεινε αγκυροβολημένος στην σχετική ασφάλεια και οικειότητα της μητρόπολης, αλλά πάντοτε ταξίδευε στα όρια του ορίζοντα, «επί οίνοπαν πόντον επ’αλλοθρόους ανθρώπους», όπως το περιέγραψε αιώνια ο Ομηρος… Είτε από επιλογή είτε από ανάγκη, το διάπλατο άνοιγμα σε όλο τον κόσμο και η αμφίδρομη, «διαλεκτική», σχέση μητρόπολης-διασποράς έχει κεντρικό ρόλο στην κατασκευή της ελληνικής ταυτότητας. Χωρίς αυτά, ο Ελληνισμός δεν μπορεί να ορισθεί, δεν μπορεί να γίνει κατανοητός, απλά δεν μπορεί να υπάρξει. Η συνεχής ροή ζωής από τη διασπορά στην μητρόπολη είναι μια αναγκαία «αναπνευστική» διαδικασία. Αυτή η «διαλεκτική» σχέση περιορίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες καθώς η μητρόπολη κυριεύθηκε από μια πλαστή ευφορία «αυτάρκειας», πληρωμένη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και κρατικά δάνεια. Το αποτέλεσμα ήταν η μητρόπολη να κινδυνεύει με ασφυξία και η διασπορά να παραδέρνει ελκυόμενη από την Καλυψώ της σύγχρονης ζωής. Ο Ελληνισμός πρέπει και πάλι να ξεφύγει από τα γεωγραφικά και πνευματικά δεσμά της «αυτάρκειας» και να συνενωθεί ως μια παγκόσμια οντότητα με κοινό πολιτισμό και συνείδηση. Ταυτόχρονα, η διαλεκτική σχέση μεταξύ μητρόπολης και διασποράς έχει κεντρική αξία για τον καθορισμό του «εξαιρετισμού» του Ελληνισμού. Ο «εξαιρετισμός» (exceptionalism) μας είναι ευρύτερος από τη μονολιθική, βεβαρυμένη, εξάρτηση από την «αρχαία δόξα», και έχει στερεά βάση σε ένα «οικουμενικό ανθρωπισμό». Ο Ελληνισμός εξέπεμπε αύρα ανθρωπισμού ανά τους αιώνες, καθώς συνένωνε τους ανθρώπους μέσω της ναυτιλίας, του εμπορίου, της επιστήμης, της τέχνης και της Ορθοδοξίας. Ο Οικουμενισμός του Ελληνισμού δεν διακρίνεται από αλαζονεία, δεν υποτιμά και δεν μειώνει τους άλλους και δεν αναζητεί την παγκόσμια κυριαρχία. Αντίθετα διευκολύνει την επικοινωνία και τις ανταλλαγές μεταξύ των ανθρώπων και ηγείται σε προσπάθειες ειρηνικής συνύπαρξης. Η ιστοσελίδα www.helleniscope.com θα ακτινοβολεί αυτές τις αρχές καθώς θα διευρύνει την σύνδεση της Διασποράς με την Μητρόπολη.

VISION STATEMENT

Helleniscope.com is an independent forum for political and cultural expression, born out of the nostalgia of the Odysseus inside us, as well as out of our agony, as Hellenes of the diaspora, for the decline of metropolitan Greece. In three thousand years of written history, Hellenism never set anchor in the relative safety and familiarity of the homeland, but it sailed away to the wide horizon of “the wine-blue sea, talking to people whose tongues we did not understand…”, in Homer’s famous line. Whether by choice or by necessity, this openness to the whole world and the bi-directional, “dialectic”, relationship between metropolis and diaspora is central for the construction of our identity: without it, Hellenism cannot be defined, it cannot be perceived, it simply does not exist. Even more, the incessant flow of life from diaspora to metropolis and back is a necessary “breathing” process. This “dialectic” relationship was inhibited in the last few decades, as the metropolis was overcome by a false euphoria of “self-sufficiency”, paid for by E.U. funds and government borrowing. As a result, the metropolis risked suffocating and the diaspora was lured away by the Calypso of the modern condition. Hellenism has to, once again, escape the geographical and mental chains of “self-sufficiency” in order to become a worldwide entity with shared culture and conscience. At the same time, the dialectic relationship between metropolis and diaspora defines Hellenic “exceptionalism”. Often abused as a concept, our “exceptionalism” is wider than a monolithic, burdensome, dependence on our “ancient glory” and rests on a solid foundation of “ecumenical humanism”. Hellenism has glowed an aura of “humanism” through the ages, as it brought people together through navigation, commerce, science, art and Orthodox Christianity. Our Ecumenism is not defined by arrogance; it does not derogate and does not minimize others and it does not seek world dominance. Instead, it should serve as a facilitator of exchange and communication among all people and as a leader in efforts for peaceful coexistence. Helleniscope.com will radiate these humanistic values as it enhances the connection between diaspora and metropolis.